Prof. Jan Klimek – organizator i uczestnik wielu spotkań naukowych poświęconych małej i średniej przedsiębiorczości. Interesuje się funkcjonowaniem i nowoczesnymi metodami zarządzania w organizacjach gospodarczych. Autor licznych publikacji, przede wszystkim z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i doskonalenia zarządzania w sektorze MSP oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Współtworzył i kierował polsko-szwajcarskim projektem wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Projekt ten zdobył uznanie przedsiębiorców, którzy dzięki niemu poszerzyli swoją wiedzę i pogłębili umiejętności w dziedzinie zarządzania i funkcjonowania firm. Obowiązki nauczyciela akademickiego wykonuje w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (SGH). Jest Członkiem Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli; Wiceprezesem Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie; Prezesem Izby Rzemieślniczej w Katowicach; Dyrektorem Instytutu Przedsiębiorstwa i Kierownikiem Zakładu Przedsiębiorstw Rodzinnych. Długoletni działacz samorządu gospodarczego i polityk. Jego działalność polityczna i samorządowa od zawsze była i jest silnie związana z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw.

Dr Agnieszka Kowalczewska jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskała na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w 2013 r. Jest wykładowcą, trenerem i konsultantem w dziedzinie komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu. Wykłada w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Społecznej Akademii Nauk, gdzie uczy między innymi technik wywierania wpływu, perswazji, kompetencji komunikacyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz zarządzania karierą zawodową. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Brała udział w tworzeniu i wdrażaniu na rynek polski tygodnika "Newsweek Polska", gdzie pracowała jako dziennikarka. Współpracowała też z "Rzeczpospolitą", tygodnikiem "Polityka" i Telewizją Polską S.A.

Prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc z wykształcenia socjolog z zamiłowania prakseolog, współtwórca prakseologicznej teorii organizacji – opublikował ponad 250 prac naukowych, w tym 25 książek. Wiele z nich zostało nagrodzonych (Od zarządzania do przywództwa). Wiele miało kilka wydań (Zarządzanie doskonałe, Kontrola w systemie zarządzania, Audyt wewnętrzny). Najnowsze to: Kontrola jako funkcja zarządzania (Difin), Kontroling dla menedżerów (OnePress), Vademecum doktoranta (Wyd. PTM), Funkcje nauki. Wstęp do metodologii (Wyd. PTM), Metodologia badań własnych (Wyd. Ementon), Aksjologia organizacji i zarządzania (Wyd. Ementon), Kontrolne instrumenty zarządzania (Wyd. Ementon). Specjalizuje się w teorii organizacji i zarządzania, teorii przywództwa, teorii kontroli, zarządzaniu ryzykiem i metodologii naukowej.

Czesław Kulesza – absolwent Instytutu Nauk Politycznych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z Handlu Zagranicznego (Szkoła Główna Handlowa), studiów trzeciego stopnia z zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego oraz licznych szkoleń i kursów związanych z tematyką pracy i stosunków przemysłowych. Przez ponad dekadę związany z ruchem zawodowym. Reprezentował OPZZ na forum krajowym i międzynarodowym, w tym w Okrągłym Stole na Rzecz Integracji Europejskiej i Konferencjach Międzynarodowego Biura Pracy. Trener i doradca polityczny. Obecnie pracuje w trzecim sektorze.

Dr inż. Konrad Malasiewicz jest oficerem dyplomowanym, absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (1990) i Akademii Obrony Narodowej (1999). Służbę wojskową pełnił kolejno na stanowiskach dowódczych i sztabowych w jednostkach wojskowych północno-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2008 rozpoczął działalność dydaktyczno-naukową w Akademii Obrony Narodowej, w Zakładzie Systemów Dowodzenia. W 2012 roku obronił doktorat na temat: Determinanty domeny kognitywnej w planowaniu działań na szczeblu brygady zmechanizowanej (pancernej). W latach 2013-2016 kierował Zakładem Sztuki Wojennej tej uczelni. Obecnie, po rozstaniu się z mundurem, jest pracownikiem Instytutu Obronności, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Obszar jego zainteresowań naukowych dotyczy ogólnej teorii walki, sztuki wojennej, sztuki operacyjnej i dowodzenia. Interesuje się piśmiennictwem wojskowym, a w szczególności rozwojem myśli wojskowej i kształtowaniem się teorii walki zbrojnej. W obszarze sztuki operacyjnej interesuje go szczególnie geneza i historyczne aspekty jej powstania, a także planowanie, organizowanie i kierowanie operacją połączoną. W specjalności dowodzenie bada zjawiska występujące w cyklu decyzyjnym procesu dowodzenia, szczególnie obejmujące procesy poznawcze tego cyklu. Jest autorem jedynej w Polsce monografii poświęconej teorii walki zbrojnej, będącej próbą systematyzacji tego zjawiska, na gruncie agonologii, historii sztuki wojennej i współczesnej myśli wojskowej.

Mgr Mirosław Szcześniak – jest magistrem zarządzania – specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia licencjackie ukończył w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Uzupełniające studia magisterskie skończył z wyróżnieniem w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego w Warszawie, na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Jest słuchaczem seminarium doktoranckiego w Zakładzie Psychologii Stosowanej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Od roku akademickiego 2016/2017 został powołany na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Społecznych PUNO w Londynie. Za działalność społeczną na rzecz polskiej emigracji i krzewienie kultury polskiej i szkolnictwa polskiego odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Zainteresowania naukowe to: emigracja Polska w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej i po wejściu Polski do Unii Europejskiej; zarządzanie mikro- i małymi firmami oraz przedsiębiorstwami rodzinnymi, funkcjonującymi w Zjednoczonym Królestwie; muzyka klasyczna; politologia (szczególnie przeobrażenia demokratyczne i trudności Ukrainy w budowaniu struktur nowoczesnej demokracji); podróże oraz kultura innych narodowości.

Płk rez. prof. dr hab. inż. Zbigniew Ścibiorek – były długoletni pracownik Akademii Obrony Narodowej. Obecnie pracownik Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Były kierownik Katedry Systemów Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach, dawny pracownik ORGMASZ-u, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zasadnicze obszary zainteresowań Z. Ścibiorka dotyczą: ludzi jako cennego kapitału współczesnej organizacji, kierownika w organizacji, problematyki podejmowania decyzji kierowniczych (dowódczych), przeprowadzania zmian w organizacji, analiza sytuacji geopolitycznej, kwestie dotyczące metodologii nauk o bezpieczeństwie.

Dr Nguyen Hoang Tien – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jest absolwentem Studium Doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą oraz konkurencyjnością przedsiębiorstw i gospodarki, zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu marketingowym, przywództwie i przedsiębiorczości, biznesie międzynarodowym.